هر آشنایی تازه ٬ اندوهی تازه است و

هر سلام ٬ سرآغاز دردناک یک خداحافظی است

                                                                 سلام

لینک
شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٥ - رضا عزیزی