جهان ٬ اتاق عملی است بزرگ!

که وقتی از آن بیرونت می کنند

                             تازه هوشیار می شوی.

لینک
دوشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٦ - رضا عزیزی